ლარგვისის ზატიკის მხატვრული გაფორმება

რედაქტორი

ნინო ქავთარია

საგამომცემლო ჯგუფი

ირმა ბერიძე

ლანა გრძელიშვილი

ვლადიმერ პერანიძე

ფოტო

დიმიტრი გურგენიძე

ვასილ თარგამაძე

 

© კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2018

© იზოლდა ჭიჭინაძე

ISBN 978-9941-9539-9-6

 

სარჩევი

შესავალი ————————————————————————————————————————————————— 7

თავი პირველი

ლარგვისის ზატიკის (A-25) ხელნაწერის მოკლე აღწერა. ქვენიფნეველ-

ლარგველები და ლარგვისის ხელნაწერის დათარიღება —————————————————————————————–   13

თავი მეორე

ლარგვისის ზატიკის (A-25) მინიატურების აღწერა და იკონოგრაფიული ანალიზი ——————————————————— 26

თავი მესამე 

ლარგვისის ზატიკის მინიატურების მხატვრულ-სტილისტური ანალიზი ——————————————————————– 66

თავი მეოთხე

ლარგვისის ზატიკის მინიატურები და XIV საუკუნის ქართული ფერწერა ——————————————————————– 98

დასკვნა —————————————————————————————————————————————————-134

შენიშვნები ———————————————————————————————————————————————— 140 

SUMMARY – Artistic Decoration Of Largvisi Pentecostarion (A-25) ——————————————————————————- 165 

ბიბლიოგრაფია ——————————————————————————————————————————————- 168

ილუსტრაციები ——————————————————————————————————————————————- 179