ივანე ჯავახიშვილის კვალდაკვალ

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის

სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია

სერიის და მეექვსე წიგნის რედაქტორი

ზაზა აბაშიძე 

საგამომცემლო ჯგუფი

ირმა ბერიძე

ლანა გრძელიშვილი

ვლადიმერ პერანიძე 

ISSN 2587-4616

ISBN 978-9941-9563-2-4 (მეექვსე წიგნის)

© კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2018

© ოთარ ჯანელიძე, 2018

 

სარჩევი

რედაქტორისგან ——————————————————————————————————————————- 5

ივანე ჯავახიშვილის საჯარო ლექციები თბილისსა და ქუთაისში —————————————————————- 9

ივანე ჯავახიშვილის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური

მოღვაწეობის ისტორიიდან 1918-1921 წლებში —————————————————————————————– 26

ივანე ჯავახიშვილი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის შესახებ XIII

საუკუნის ბოლოსა და XIX საუკუნის დამდეგს —————————————————————————————- 54

ივანე ჯავახიშვილი და ქართული ემიგრაცია —————————————————————————————— 64 

Otar Janelidze ——————————————————————————————————————————- 90 

IN THE FOOTSTEPS OF IVANE JAVAKHISHVILI (SUMMARY) ——————————————————————- 90

გამოყენებული ლიტერატურა ———————————————————————————————————— 93