VII საერთაშორისო სემინარი „ხსოვნის სახეები.  ხელნაწერი და ბეჭდური მემკვიდრეობის შენახვისა და აღდგენის  უახლესი ტექნოლოგიები „VII Международный семинар «Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия»

VII საერთაშორისო სემინარი

„ხსოვნის სახეები.  ხელნაწერი და ბეჭდური მემკვიდრეობის შენახვისა და აღდგენის  უახლესი ტექნოლოგიები„

მესროპ მაშტოცის სახელობის უძველესი ხელნაწერების სამცნიერო-კვლევითი ინსტიტური „მატენადარანი“ ატარებს VII საერთაშორისო სემინარს „ხსოვნის სახეები. ხელნაწერი და ბეჭდური მემკვიდრეობის შენახვისა და აღდგენის  უახლესი ტექნოლოგიები“

განხორციელების ვადები: 26-29 სექტემბერი 2017 წ.

სემინარის ჩატარების ადგილი: მატენადარანი, ქ. ერევანი, სომხეთის რესპუბლიკა.

პროექტში მონაწილე ქვეყნები: დსთ-ს ქვეყნები, ბალტიის ქვეყნები, ევროპის ქვეყნები, საქართველო.

პროექტის მონაწილეების შემადგენლობა: რესტავრატორები, ფონდების მცველები, მუზეუმისა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლები,  არქივარიუსები, უმაღლესი ტექნოლოგიების სპეციალისტები.

სემინარის ფარგლებში ჩატარდება მასტერ-კლასები, მრგვალი მაგიდა, რომელიც სხვადასხვა თემებს მიეძღვნება, კულტურული ღონისძიებები.

VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარი „Лики памяти” მიზნად ისახავს მუზეუმებში, ბიბლიოთეკებისა და საარქივო ფონდებში მომუშავე რესტავრატორებისა და მცველების კვალიფიკაციის ამაღლებას,  რომელთაც თავად შეუძლიათ საჭიროების შემთხვევაში სხვას გადასცენ მიღებული უნარები და ცოდნა.

სემინარი ასევე სასარგებლო იქნება მუზეუმის, არქივისა და ბიბლიოთეკის ახალგაზრდა თანამშრომლებისათვის, რომლებიც განსაკუთრებულ ინტერესს იჩენენ ხელნაწერი და ბეჭდური ფონდების აღდგენისა და შენახვის პრობლემების საკითხში, მსოფლიო პრაქტიკაში გამოყნებული მაღალი ტექნოლოგიების სიახლეებისადმი,  რომელთაც გააჩნიათ ასევე კრეტიული აზროვნება და სურვილი პროფესიულად მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზება  და აიმაღლონ პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა. სემინარის მონაწილეებს უნდა გააჩნდეთ საბაზისო ცოდნა ხელნაწერებისა და ბეჭდური ფონდის შენახვის პრინციპების შესახებ.

ექსპერტებად მოწვეულნი არიანი მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები, რომელთაც გააჩნიათ მრავალწლიანი სამეცნიერო გამოცდილება კონსერვაციისა და რესტავრაციის პრიორიტეტულ მიმართულებებში და  კულტურული მემკვიდრეობის ციფრული ასლების შექმნის  სფეროში.

2014 წლის დეკემბერში დსთ-ს მონაწილე ქვეყნების მთავრობამ თანამეგობრობის სივრცეში  მატენადარანს მიანიჭა სტატუსი საბაზისო ორგანიზაციისა, წერილობითი მემკვიდრეობის შენახვისა და აღდგენის სფეროში. სემინარი არის ძირითადი პლათფორმა მატენადარანის საბაზისო ფუნქციების რეალიზაციისათვის.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: (+374 91) 31 10 49

ელ-ფოსტა:liki.pamyati@mail.ru

VII Международный семинар

«Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия»

Научно-исследовательский институт древних рукописей им. Месропа Маштоца «Матенадаран» проведет VII Международный  семинар «Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия».

Сроки реализации. 26-29 сентября 2017 года.

Место проведения семинара: Матенадаран, г. Ереван, Республика Армения.

Страны, участвующие в проекте: страны СНГ, Балтии, Европы, Грузия.

Состав участников проекта: реставраторы, хранители фондов, работники музеев, библиотек, архивисты, специалисты в области  высоких технологий.

В рамках семинара будут проводиться мастер-классы, круглые столы, посвященные отдельным темам, культурные мероприятия.

VII Международный научно-практический семинар «Лики памяти» ставит задачей повышение квалификации реставраторов и хранителей музейных, библиотечных и архивных фондов, способных при необходимости самим в дальнейшем передавать приобретенные навыки и знания.

Семинар несомненно будет полезен также для молодых сотрудников музеев, архивов и библиотек, проявляющих особый интерес к проблемам сохранения и восстановления рукописных и печатных фондов, к новшествам в мировой практике применения высоких технологий, имеющих креативный образ мышления и желание профессионально самореализоваться и повысить уровень практических и теоретических знаний. Участники семинара должны иметь базовые знания о принципах хранения рукописных и печатных фондов.

В качестве экспертов привлечены специалисты высокой квалификации, имеющие многолетний научный опыт в сфере приоритетных направлений в консервации, реставрации и создания цифровых копий культурного наследия.

В декабре 2014-го года главы правительств государств-участников СНГ придали Матенадарану статус Базовой организации в сфере сохранения и восстановления письменного наследия на пространстве Содружества. Семинар является основной площадкой для реализации базовых функций Матенадарана.

Наши контактные данные:

Тел: (+374 91) 31 10 49

Эл.почта: liki.pamyati@mail.ru