ბრძანება №5 სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართელოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში საწყობის გამგის თანამდებობის (შტატგარეშე) დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

27/01/2017 ბრძანება №5

სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართელოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში საწყობის გამგის თანამდებობის (შტატგარეშე) დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო კომისიის შექმნის შესახებ

 

გადმოწერა