ბრძანება №9 სამეცნიერო და გამოყენებითი-სამეცნიერო ხასიათის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

23/02/2016 ბრძანება №9

სამეცნიერო და გამოყენებითი-სამეცნიერო ხასიათის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

გადმოწერა