ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე – ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები (ორენოვანი გამოცემა);

პროექტის დასახელება: ილია ჭავჭავაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე – ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები (ორენოვანი გამოცემა);

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ფილოლოგია, არქეოგრაფია.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: მარიამ ნინიძე

პროექტის შემსრულებლები:  მარიამ ნინიძე, ქეთევან ხითარიშვილი, შარლოტა კვანტალიანი, ნანა ფრუიძე.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  შესწავლილი და დამუშავებულია საქართველოს ეროვნულ არქივსა და კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ილია ჭავჭავაძესთან დაკავშირებული თითოეული  საარქივო მასალის ანოტირებული ვარიანტი, სრულდება 2016