პოლონეთში, კრაკოვის ეროვნული მუზეუმის თავადი ჩარტორიისკების ბიბლიოთეკაში დაცული XI-XVIII საუკუნეების 11 ქართული ხელნაწერი წიგნისა და მათი ანდერძ-მინაწერების შესწავლა (ხელნაწერი წიგნების აღწერილობა; ანდერძ-მინაწერების კორპუსი; კოდიკოლოგიური და ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა).

პროექტის დასახელება:  პოლონეთში, კრაკოვის ეროვნული მუზეუმის თავადი ჩარტორიისკების ბიბლიოთეკაში დაცული XI-XVIII საუკუნეების 11 ქართული ხელნაწერი წიგნისა და მათი ანდერძ-მინაწერების შესწავლა (ხელნაწერი წიგნების აღწერილობა; ანდერძ-მინაწერების კორპუსი; კოდიკოლოგიური და ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა).

დარგი და მიმართულება: ქართველოლოგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ისტორია, ფილოლოგია, ტექსტოლოგია.  

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ჯოჯუა

პროექტის შემსრულებლები: თეიმურაზ ჯოჯუა

გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის აღწერა და ეტაპის შედეგები:   პროექტი გულისხმობს პოლონეთში, კერძოდ, კრაკოვის ეროვნული მუზეუმის თავადი ჩარტორიისკების ბიბლიოთეკაში დაცული XI-XVIII საუკუნეების 11 ქართული ხელნაწერი წიგნისა და მათი ანდერძ-მინაწერების შესწავლას.