ქართული დამწერლობა (პალეოგრაფიული ალბომი, მონაცემთა ბაზა)

პროექტის დასახელება:  ქართული დამწერლობა (პალეოგრაფიული ალბომი, მონაცემთა ბაზა)

დარგი და მიმართულება:  ქართველოლოგია, პალეოგრაფია

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ზაზა ალექსიძე

პროექტის შემსრულებლები:  ზაზა ალექსიძე, თამარ ოთხმეზური, ბუბა კუდავა, ელენე მაჭავარიანი, ქეთევან ასათიანი, თეიმურაზ ჯოჯუა, დალი ჩიტუნაშვილი.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  პროექტის ფარგლებში მომზადდა ქართული თარიღიანი ხელნაწერების ალბომი, რომელიც 119 ხელნაწერისა და 143 ისტორიული დოკუმენტის მასალას შეიცავს, შესავალითა და შესაბამისი ლიტერატურით; ასევე მომზადდა პალეოგრაფიულ მონაცემთა ბაზა ხელნაწერებისა და დოკუმენტებისათვის, რომელსაც ერთვის გრაფემათა განვითარების ტაბულა