ქართულ ხელნაწერთა ანდერძების მონაცემთა ბაზა

პროექტის დასახელება:  ქართულ ელნაწერთა ერძების ონაცემთა ბაზა

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: შურღაია გაგა

პროექტის შემსრულებლები:  ქეთევანი, ოველი შალვა, ტუნაშვილი დალი.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: 

პროექტი  ითვალისწინებს ხელნაწერთა ეროვნულ  ცენტრში  დაცული  ქართული  ხელნაწერების

ანდერძების    მონაცემთა    ერთიანი     ელექტრონული    ბაზის    შედგენას.    2014    წლისთვის    უკვე

შემუშავებულია საბაზო  პროგრამა და  მიმდინარეობს მასში  მონაცემების შეტანა, ხელნაწერების

ანდერძების შესწავლა–დამუშავება