პროკლე დიადოხოსი, „კავშირნი ღმრთისმეტყველებითნი”, იოანე პეტრიწის თარგმანი და „განმარტება” (H-#1337 ხელნაწერის კრიტიკული და ფაქსიმილური გამოცემა)

პროექტის დასახელება: როკლე ოხოსივშირნი რთეტყველებ”, ოანე პეტრიწის რგმანი ა „განმარტება” (H#133ელნაწერის რიტიკული ა ფაქსიმილური გამოცემა)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები ფუნდამენტური კვლევებისათვის

პროექტის ხელმძღვანელი: მელიქიშვილი დამანა

პროექტის შემსრულებლები:  ა რგამაძე ვასილი რინდაშვილი ა გიგიეიშვილი ევანი როტაძე ა ოსიტაშვილი ირმა

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: 

პროექტის მიზანია ხელახლა გამოიცეს „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნის” პეტრიწისეული თარგმანი

და  განმარტება (დაგეგმილია ტექსტის დიპლომატიურად და  კრიტიკულად გამოცემა). პროექტი

სამწლიანია (2013-2015).