ბორჯომის ხეობის ისტორიული და ხუროთმოძღვრული ძეგლები (გზამკვლევი)

პროექტის დასახელება:  ორჯომის ეობის ტორიული და უროთმოძღვრული ძეგლები (გზამკვლევი)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია:  სსპ შოთა რუსთაველის ეროვნული ეცნიერო ფონდი

პროექტის შემსრულებლები: გოგოლაძე თამაზი

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  პროექტი    მიზნად    ისახავდაბორჯომისხეობისხუროთმოძღვრულიძეგლებისშესახებ გზამკვლევის შექმნას, რომელშიც  თავს მოიყრიდა  ბორჯომის  ხეობაში  არსებული მატერიალური კულტურის  ძეგლები და განზოგადებული იქნებოდა არსებული სამეცნიერო ცოდნა მათ შესახებ