ათონის ივირონის მონასტრის ქართულ ხელნწერთა ქართულ- ინგლისური ონლაინ კატალოგი და სრული აღწერილობა (ბეჭდური ვერსია)

პროექტის დასახელება:  ონის ვირონის ონასტრის ქართულ ელნწერთა ქართულ– ური ონლაინ ტალოგი ა სრული ღწერილობა (ბეჭდური ვერსია)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი:  ვსურიანი ლილი

პროექტის შემსრულებლები:  ვსურიანი ლი ქეთევანი მეურმიშვილი ნინო

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  ათონულ ხელნაწერთა აღწერილობის შედეგან მიღებული ინფორმაციის (ხელნაწერთა რაობისა და სტრუქტურის, ანდერძები, მინაწერები და  მარგინალური შენიშვნები) მიხედვით ელ.  კატალოგის შედგენა