პროექტის დასახელება:  როკლე ოხოსივშირნი რთეტყველებ¬ოანე პეტრიწის რგმანი ა „განმარტება” (H-1337 ელნაწერის რიტიკული ა ფაქსიმილური გამოცემა)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია:  სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი:  ელიქიშვილი დამანა

პროექტის შემსრულებლები:  რაფავა მაია, თარგამაძე ვასილი, გაფრინდაშვილი ხათუნა, გიგინეიშვილი ლევანი, მიროტაძე ნათია.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  პროექტის მიზანია ხელახლა გამოიცეს „კავშირნი ღვთისმეტყველებითნის” პეტრიწისეული თარგმანი და  განმარტება (დაგეგმილია ტექსტის დიპლომატიურად და  კრიტიკულად გამოცემა). პროექტი  სამწლიანია (2013-2015).  პირველ პერიოდში განხორციელდა ხელნაწერ H-1337  დიგიტალიზაცია, აღიწერა ხელნაწერი და მომზადდა ქართული და სომხური ტექსტების  ელექტრონული ვერსიები. დასრულდა იოანე პეტრიწის სომხური თარგმანის ხელნაწერებიდან  გადმოწერა, მომზადდა მათი ელექტონული    ვერსია.    მიმდინარეობს    ხელნაწერთა    ვარიანტული    სხვაობების    დადგენა    და გამოსაცემად მომზადება