ქართული დამწერლობა – პალეოგრაფიული ალბომი მონაცემთა ბაზა)

პროექტის დასახელება: ქართული დაერლობა – ეოგრაფიული ომი მონაცემთა ბაზა)

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ალექსიძე ზაზა.

პროექტის შემსრულებლები:  უდავა ა, ოთხმეზური რი, რგულაძე ზია,  ოჯუა ეიმურაზი,  ქეთევანი, ტუნაშვილი დალი.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  დათარიღებული ქართული ხელნაწერებისა და ისტორიული დოკუმენტების საფუძველზე მონაცემთა ბაზის შექმნა და პალეოგრაფიული ალბომის გამოცემა. მიმდინარეობს მუშაობა ალბომის გამოსაცემად