„საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერები: მონაცემთა ერთიანი ელექტრონული ბაზა” (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).

პროექტის დასახელება: „საქართველოსრეგიონებში ცულიქართული ელნაწერები:ონაცემთა ერთიანიელექტრონული (ქართულ ა ინგლისურენებზე).

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: გლოველი შალვა

პროექტის შემსრულებლები: ოველი შალვა, რანაძე ა, ვაძე ესტანი, ოთხმეზური რი, ოგაშვილი რეჯანი, რიგოლი, ლეჟავა ირინე.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერების მონაცემთა ერთიანი ელექტრონული ბაზის შექმნას. 2014  წელს განხორციელდა ხელნაწერების  მოძიების მიზნით სამეცნიერო მივლინებები იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმ-სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში. რეგიონებში  მოპოვებული  თითოეული  ერთეულის შესახებ  მონაცემით  შეივსო  აღსაწერი  ფორმები  და  მონაცემები შემუშავებული პარამეტრების მიხედვით შევიდა ელექტრონულ ბაზაში,  რომელიც  ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სპეციალურ კომპიუტერულ სერვერზე.