ბიბლიური (ძველი და ახალი აღთქმა) სიუჟეტები ქართულ ხელნაწერთა გაფორმებაში: ლიტერატურული და იკონოგრაფიული წყაროები

პროექტის დასახელება:  ური (ველი და ი აღთქმაუჟეტები ქართულ ელნაწერთა ორმებაშიტერატურული და ონოგრაფიული წყაროები

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

პროექტის ხელმძღვანელი: ქავთარია ნინო

პროექტის შემსრულებლები:  ქავთარია ო ,ტატიშვილი ქეთევანი, უღაშვილი ეკა, თავაძე შორენა.

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები:  2013  წელს დაიწყო პროექტით გათვალისწინებული  სამუშაოები, რომელიც მოიცავდა 12  საუფლო დღესასწაულებიდან    პირველი    ოთხი    დღესასწაულის    (ხარება,    შობა,    მირქმა,    ნათლისღება) ლიტერატურული  და  ხელოვნებათმცოდნეობითი კუთხით  შესწავლას. 2014   წელს  გაგრძელდა მუშაობა. განხორციელდა მე-9-მე-18 საუკუნეების ქართულ დასურათებულ  ხელნაწერებშ ჩართული ახალი აღთქმის, კონკრეტულად  კი საუფლო დღესასწაულების  იკონოგრაფიული და მხატვრული წყაროების შესწავლა.