საერთაშორისო პროექტი: The Caucasus and Byzantium from Late Antiquity through the Middle Ages (Central European University, Budapest )– კავკასია და ბიზანტია გვიან ანტიკური პერიოდიდან შუა საუკუნეების ჩათვლით.

პროექტის დასახელება:  საერთაშორისო პროექტი: The Caucasus and Byzantium from Late Antiquity through the Middle Ages (Central European University, Budapest )– კავკასია და ბიზანტია გვიან ანტიკური პერიოდიდან შუა საუკუნეების ჩათვლით.

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: ცენტრალური ევროპული უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი.

პროექტის ხელმძღვანელი: ნილს გაული, იშტვან პერცელი.

პროექტის შემსრულებლები: თამარ ოთხმეზური, 15მეცნიერი(უნგრეთი, ბელგია, თურქეთი, ინგლისი, გერმანია, ავსტრია, საქართველო, სომხეთი).

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: პროექტის მიზანია, შედგეს ერთიანი კურიკულუმი ადრექრისტიანული და ბიზანტიური ეპოქის საქართველოსა და სომხეთის ისტორიული, კულტურული, მწიგნობრული ვითარებისა და ურთიერთზეგავლენის შესახებ.