მხატვრულად გაფორმებული ლიტურგიკული გრაგნილების შესწავლა

პროექტის დასახელება: მხატვრულად გაფორმებული ლიტურგიკული გრაგნილების შესწავლა

პროექტის ხელმძღვანელი: ეთერ ედიშერაშვილი 

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: (შემსრულებელი: ეთერ ედიშერაშვილი). ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი  (1 წლიანი) 2012/2013 წწ.