„არსენ იყალთოელის“ „დოგმატიკონი“ და მისი მნიშვნელობა შუასაუკუნეების ქართული მწერლობისათვის (ტექსტების პუბლიკაცია და გამოკვლევა)“

პროექტის დასახელება: „არსენ იყალთოელის“ „დოგმატიკონი“ და მისი მნიშვნელობა შუასაუკუნეების ქართული მწერლობისათვის (ტექსტების პუბლიკაცია და გამოკვლევა)“

როექტის ხელმძღვანელი: მაია რაფავა

დასრულებული პროექტის აღწერა და შედეგები: 

  • პროექტის არსი: „დოგმატიკონში“ დაცული ნიკიტა სტითატის კორპუსის ყველა არსებული ნუსხის მიხედვით დადგენა (K-23,A-205, A-65, K-15, H-601, A-64, Q-50, A1086); ძველქართული ტექსტის შედარება ბერძნულ დედანთან, გამოკვლევა, საძიებლების გაკეთება. 2012 წლის შედეგები: გამოსაცემად მომზადდა არსენ იყალთოელის კრებულ „დოგმატიკონიდან“ შემდეგი თხზულებები:
  1. ნიკიტა სტითატი „სიტყუაÁ პირველი განსაქიქებელი წვალებისა სომეხთაÁსაÁ“;
  2. ნიკიტა სტითატი „სათნოებითა აღსავალთათÂს“;
  3. „ნიკიტას ხარტოფილაკსა და სÂნკელლოსსა ნიკიტა სტითატი“;
  4. ნიკიტა სტითატი „სიტყუაÁ სულისათÂს“;
  5. ნიკიტა სტითატი „სამოთხისათÂს“;

6 .“ნიკიტას ხარტოფილაკსა და სÂნკელოსსა კორონიდსა ნიკიტა  სტითატი“;

  1. ნიკიტა სტითატი „ბასილის მესიბრძნისა მიმართ“;