ვეფხისტყაოსანი

ვეფხისტყაოსნის ბეგთაბეგისეული ნუსხა – H 54

ქვემოთ მოცემული ფოტოები წარმოადგენს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საკუთრებას და დაუშვებელია მათი გადაბეჭდვა  ცენტრის ნებართვის გარეშე

კონტაქტი | ტარიფები