შეადგინეს სალომე ბუჩუკურმა, რუსუდან გოგინაშვილმა, ნინო კობაურმა, თამაზ კოჭლამაზიშვილმა, ეკატერინე ჟვანიამ

თამაზ კოჭლამაზიშვილის რედაქციით

თბილისი 2019

 

წინამდებარე გამოცემა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის – “ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები: ორენოვანი მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა” (DI/54/1-10/14) – ფარგლებში.

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი – დავით ყოლბაია 

თანახელმძღვანელი – თამაზ კოჭლამაზიშვილი

მონაწილეები – სალომე ბუჩუკური, რუსუდან გოგინაშვილი, ნინო კობაური, ეკატერინე ჟვანია

მთარგმნელი – მარიამ ხუტუნიშვილი

ელექტრონული რუკა მომზადდა შპს დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრ “გეოგრაფიკაში”

წინამდებარე გამოცემისთვის რუკები მოამზადა

ზურაბ ლაოშვილმა 

დიზაინერი

ვლადიმერ პერანიძე

© კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2019

© სალომე ბუჩუკური, რუსუდან გოგინაშვილი, ნინო კობაური, თამაზ კოჭლამაზიშვილი, ეკატერინე ჟვანია, 2019

ISBN 978-9941-9637-0-4

 

სარჩევი

წინასიტყვა ————————————————————————————————————————— 4

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები საქართველოში (რუკა) ———————————————————- 5

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები მსოფლიოში (რუკა) ————————————————————– 6

სამწიგნობრო ცენტრეი და ხელნაწერები თბილისში – 1 (რუკა) ————————————————————– 7 

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები თბილისში – 2 (რუკა) ———————————————————— 8 

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები აფხაზეთში (რუკა) ————————————————————— 9

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები აჭარაში (რუკა) —————————————————————— 10

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები სამეგრელოში (რუკა) ———————————————————— 11

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები სვანეთში ( რუკა) ————————————————————— 12

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები გურიაში ( რუკა) —————————————————————- 13

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები იმერეთში (რუკა) ————————————————————— 14

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები რაჭა-ლეჩხუმში (რუკა) ——————————————————– 15

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები სამცხე-ჯავახეთში (რუკა) —————————————————– 16

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები შიდა ქართლში (რუკა) ——————————————————— 17

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები ქვემო ქართლში (რუკა) ——————————————————— 18

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები მცხეთა-მთიანეთში (რუკა) —————————————————— 19

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები კახეთში (რუკა) ——————————————————————- 20

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები ტაო-კლარჯეთში (რუკა) ——————————————————– 21 

რჩეულ ხელნაწერთა ილუსტრაციები ——————————————————————————————- 22-80