ხელნაწერები

> ქართულ ხელნაწერთა ფონდი
> აღმოსავლურ ხელნაწერთა ფონდი
> ბერძნულ ხელნაწერთა ფონდი
> რუსულ ხელნაწერთა ფონდი
> უცხოენოვან ხელნაწერთა ფონდი

ისტორიული დოკუმენტები

> ქართული დოკუმენტები
> არაბული დოკუმენტები
> ოსმალური დოკუმენტები
> სომხური დოკუმენტები
> სპარსული დოკუმენტები

საარქივო ფონდი

> საერთო ნუსხა
> მეცნიერებისა და საზოგადო მოღვაწეების არქივები
> სასულიერო პირების არქივები
> მწერლებისა, პოეტების და საზოგადო მოღვაწეების არქივები
> მხატვრების არქივები
> პოლიტიკური, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეების არქივები
> ქართული ემიგრაციის მოღვაწეების არქივები
> ორგანიზაციების არქივები