ცხადდება ვაკანსია აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელის თანამდებობაზე

საკონკურსო განაცხადების მიღების,  განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების ვადები

 1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველ პირთა განცხადებების მიღება წარმოებს ცენტრის ელექტრონულ ფოსტაზე – info@manuscript.ge – 2024 წლის 25 ივლისიდან 2024 წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით.
 2. დადგენილი ვადების დარღვევით წარდგენილი განცხადება არ რეგისტრირდება.
 3. საბუთების გადარჩევის დღე – 2024 წლის 12-13 აგვისტო;
 4. გასაუბრების ჩატარების დღე – 2024 წლის 15-16 აგვისტო.

შენიშვნა:  საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, გასაუბრება შესაძლებელია ჩატარდეს ელექტრონულ ფორმატში, კანდიდატებისთვის წინასწარი შეტყობინებით.

 1. კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2024 წლის  23 აგვისტოსი.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 თანამდებობის დასახელება:

აღმოსავლური და სომხური ხელნაწერების განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 

თანამდებობრივი სარგო: 1131.00  ლარი

ადგილების რაოდენობა: 1

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი

 

სამუშაოს აღწერა:

 • ძველ სომხურ და ქართულ ხელნაწერთა კოდიკოლოგიური და ტექსტოლოგიური კვლევა;
 • სომხური და ქართული ხელნაწერების აღწერილობაზე მუშაობა (როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოეთის ფონდები);
 • ძველი სომხური და ქართული ტექსტების სამეცნიერო გამოცემების მომზადება;
 • ფილოლოგიური კვლევები;
 • ქართულ-სომხური ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობების კვლევა.

 

მოთხოვნები:

უმაღლესი განათლება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები- დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

სამუშაო გამოცდილება  – მინიმუმ 5-წლიანი გამოცდილება

დამატებითი მოთხოვნები:

აუცილებელია:

 • ძვ. ქართული და ძვ. სომხური ენების ცოდნა;
 • ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული ნაშრომების სიისა და 2  სამეცნიერო ნაშრომის ასლის წარმოდგენა;
 • სამეცნიერო გრანტებში/პროექტებში მონაწილეობა;
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა.

კომპიუტერული პროგრამები:

Microsoft Office Word

Powerpoint

უცხო ენები:

ერთ-ერთი უცხო ენა.

კონკურსში მონაწილე კანდიდატის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 • განცხადება ჩამოტვირთეთ
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • ავტობიოგრაფია (CV ფოტოსურათით)
 • დასაკავებელი თანამდებობისთვის აუცილებელი შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში)
 • გამოქვეყნებული  ორი  სამეცნიერო ნაშრომის ასლი, რომელიც განმცხადებლის აზრით, ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო პოტენციალსა და კვლევის უნარს
 • ჩამონათვალი და მოკლე აღწერილობა განმცხადებლის მიერ შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა (არაუმეტეს 2 გვერდისა)
 • ჩამონათვალი სამეცნიერო გრანტების (მონაწილეობა/ხელმძღვანელობა (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში)
 • ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის ჩამონათვალი (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში).
 • ჩამონათვალი და მოკლე აღწერილობა იმ სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისა, რომლის შესრულებასაც აპირებს განმცხადებელი ვაკანტურ პოზიციაზე უახლოესი ოთხი წლის განმავლობაში (არაუმეტეს 2 გვერდისა)
 • ინფორმაცია შესაბამისი დარგის 2 რეკომენდატორის შესახებ (სახელი,  გვარი, საკონტაქტო ინფორმაცია – ტელეფონი, ელ-ფოსტა), (ცალკე დოკუმენტად წარმოდგენა სავალდებულოა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ინფორმაცია არ არის მოცემული ავტობიოგრაფიაში/ CV-ში)