ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები: ორენოვანი მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა

შეადგინეს სალომე ბუჩუკურმა, რუსუდან გოგინაშვილმა, ნინო კობაურმა, თამაზ კოჭლამაზიშვილმა, ეკატერინე ჟვანიამ

თამაზ კოჭლამაზიშვილის რედაქციით

თბილისი 2019

 

წინამდებარე გამოცემა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის – “ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები: ორენოვანი მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა” (DI/54/1-10/14) – ფარგლებში.

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი – დავით ყოლბაია 

თანახელმძღვანელი – თამაზ კოჭლამაზიშვილი

მონაწილეები – სალომე ბუჩუკური, რუსუდან გოგინაშვილი, ნინო კობაური, ეკატერინე ჟვანია

მთარგმნელი – მარიამ ხუტუნიშვილი

ელექტრონული რუკა მომზადდა შპს დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრ “გეოგრაფიკაში”

წინამდებარე გამოცემისთვის რუკები მოამზადა

ზურაბ ლაოშვილმა 

დიზაინერი

ვლადიმერ პერანიძე

© კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, 2019

© სალომე ბუჩუკური, რუსუდან გოგინაშვილი, ნინო კობაური, თამაზ კოჭლამაზიშვილი, ეკატერინე ჟვანია, 2019

ISBN 978-9941-9637-0-4

 

სარჩევი

წინასიტყვა ————————————————————————————————————————— 4

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები საქართველოში (რუკა) ———————————————————- 5

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები მსოფლიოში (რუკა) ————————————————————– 6

სამწიგნობრო ცენტრეი და ხელნაწერები თბილისში – 1 (რუკა) ————————————————————– 7 

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები თბილისში – 2 (რუკა) ———————————————————— 8 

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები აფხაზეთში (რუკა) ————————————————————— 9

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები აჭარაში (რუკა) —————————————————————— 10

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები სამეგრელოში (რუკა) ———————————————————— 11

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები სვანეთში ( რუკა) ————————————————————— 12

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები გურიაში ( რუკა) —————————————————————- 13

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები იმერეთში (რუკა) ————————————————————— 14

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები რაჭა-ლეჩხუმში (რუკა) ——————————————————– 15

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები სამცხე-ჯავახეთში (რუკა) —————————————————– 16

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები შიდა ქართლში (რუკა) ——————————————————— 17

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები ქვემო ქართლში (რუკა) ——————————————————— 18

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები მცხეთა-მთიანეთში (რუკა) —————————————————— 19

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები კახეთში (რუკა) ——————————————————————- 20

სამწიგნობრო ცენტრები და ხელნაწერები ტაო-კლარჯეთში (რუკა) ——————————————————– 21 

რჩეულ ხელნაწერთა ილუსტრაციები ——————————————————————————————- 22-80