გამოცემა განხორციელდა კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პროექტის ფარგლებში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ აბულაძე

მონაწილეები: თამარ აბულაძე, ცისანა აბულაძე, ხათუნა ბაინდურაშვილი, ვლადიმერ კეკელია, დარეჯან კლდიაშვილი, მზია სურგულაძე, ელენე ცაგარეიშვილი

რედაქტორი: მზია სურგულაძე

მთარგმნელი: თამარ ჟღენტი

დიზაინი და დაკაბადონება: მაკა ცომაია

გარეკანზე: გუნია-ყალას სტელა. ლაშა-გიორგის ხელი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი.

ამ გამოცემის არცერთი ნაწილი არანაირი ფორმით და საშუალებით, იქნება ეს ელექტორნული თუ მექანიკური, მათ შორის ფოტოპირის გადაღებით და მაგნიტურ მოწყობილობაზე ჩაწერით, არ შეიძლება გამოყენებულ ან გადაწერილ იქნას საავტორო უფლებების მფლობელთა წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე.

თბილისი 2017

ISBN 978-9941-9497-8-4

ⓒ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

ⓒ ავტორთა ჯგუფი

წიგნის ელექტორნული ვერსია