25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


განყოფილებები და თანამშრომლები


 
 
დირექცია
 
დირექტორი: 
ზაალ აბაშიძე
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, პროფესორი
    
დირექტორის თანაშემწე:
თამარ მჭედლიძე
ტელ.:(+995 32) 47 42 42 (104)
ელ–ფოსტა:tamunamchedlidze84@gmail.com
 
ჯანბერიძე შალვა (დირექტორის თანაშემწე) 
 
 
დირექტორის მოადგილეები:  
ალექსანდრე მელქაძე
თამარ ჭოხონელიძე
   
გლოველი შალვა (სწავლული მდივანი)
აბულაძე ცისანა (კონსულტანტი)
შანიძე მზექალა (კონსულტანტი)
ჩხიკვაძე ნინო (იურისტი)
 
 
ადმინისტრაციული განყოფილება
კვანტალიანი ვახტანგ (განყოფილების უფროსი)
გორდეზიანი ხათუნა (ადამიანური რესურსების მართვისა და მონიტორინგის კოორდინატორი)
ღავთაძე ზურაბ (მთავარი სპეციალისტი)
 
საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება
მარიდაშვილი ლუდმილა (ბუღალტერი (მთავარი სპეციალისტი))
მეზვრიშვილი მანანა (ბუღალტერი (მთავარი სპეციალისტი))
მძელური მაია (განყოფილების უფროსი)
 
 
საქმისწარმოების სამსახური
ხუტუნიშვილი მარიამ (სამსახურის უფროსი)
ტელ.: (+995 32) 47 42 42 (103)
info@manuscript.ac.ge
 
    
   
საგარეო ურთიერთობათა სამსახური
ჟღენტი თამარ (სამსახურის უფროსი)                   
 
 

ელექტრონული რესურსებით მომსახურებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ვასილ თარგამაძე

ელექტრონული რესურსებით მომსახურებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილების ფუნქციებია:

ცენტრში თავმოყრილი ქართული და უცხოენოვანი ხელნაწერების, ისტორიული

დოკუმენტების და საარქივო მასალების დიგიტალური მასალების შექმნა;

დიგიტალური ასლების ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

მკითხველთა მომსახურება არსებული ელექტრონული რესურსებით;

ელექტრონული რესურსებით მომსახურებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილების (ლაბორატორიის) დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

ბიბლიოთეკა-მუზეუმი (განყოფილება)

განყოფილების უფროსი - ნანა თარგამაძე

ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილების) ფუნქციებია:

ცენტრში შემოსული ნაბეჭდი ერთეულების დამუშავება და ჩართვა საერთო

კატალოგში; მკითხველთა მომსახურება; წიგნადი ფონდის შევსება.

ცენტრის სამუზეუმო ნაწილის, მემორიალური-მუზეუმ კაბინეტების მომსახურება

და აქ არსებული მასალების აღრიცხვა და სისტემატიზაცია;

ბიბლიოთეკა-მუზეუმის (განყოფილების) დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

მემორიალური მუზეუმ-კაბინეტების სამსახური

სამსახურის უფროსი - ნინო მეურმიშვილი

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ღონისძიებების სამსახური

სამსახურის უფროსი - მარიამ ჯაბიძე

 საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ღონისძიებების სამსახურის ფუნქციებია:

ცენტრის საქმიანობის (სამეცნიერო, საგამოფენო, საგანმანათლებლო,საზოგადოებრივი) შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ეფექტური სისტემის შექმნა, საზოგადოებასთან სხვადასხვა სახის აქტიური ურთიერთობა, ასევე ცენტრისმიმდინარე მოვლენების საზოგადოების წინაშე ობიექტურად წარმოჩენა;

ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაცია; სამეცნიერო პროექტების, დაგეგმილი ანგანხორციელებული სხვადასხვა ღონისძიებების საჯაროობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ყველა დაინტერესებული პირისთვის;

სახელისუფლებლო სტრუქტურებთან, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითდაწესებულებებთან, არასამთავრობო და სხვადასხვა საზოგადოებრივორგანიზაციებთან ურთიერთობა, ერთობლივი პროექტების განხორციელება;

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ღონისძიებების სამსახურის დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 ელ-ფოსტა: pr@manuscript.ac.ge

 ტელეფონი: (+995 32) 247 42 42  (109)

   

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - ლაშა კალაძე

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ცენტრის ფინანსების მართვა;

ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვა;

ამ დებულებით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება;

ცენტრის ქონების მფლობელობისა და სარგებლობის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენის უზრუნველყოფა;

მატერიალურ ფასეულობათა მიღება და მოვლა-პატრონობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

ცენტრის სხვადასხვა სახის ბეჭდური პროდუქციის (სამეცნიერო კრებულების,ხელნაწერთა, ისტორიულ საბუთთა და პირადი არქივების აღწერილობებისა და კატალოგების, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის პერიოდული გამოცემის, საცნობარო და ბიბლიოგრაფიული ლიტერატურის, ფუნდამენტური სამეცნიერო პუბლიკაციების, საიუბილეო და მიძღვნითი კრებულების და სხვა.) გამოცემის კოორდინირება და სასტამბოდ მომზადება;

ცენტრის ბიუჯეტის პროექტის და შესრულების მონიტორინგი;

ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

შესყიდვების სამსახური

სამსახურის უფროსი -მაია ბუზალაძე

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ზვიად ნადარეიშვილი

 

საგამომცემლო სამსახური

სამსახურის უფროსი - ირმა ბერიძე

 

ხელნაწერთმცოდნეობის სამეცნიერო - სასწავლო დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ზაზა ალექსიძე

ხელნაწერთმცოდნეობის სამეცნიერო-სასწავლო დეპარტამენტის ფუნქციებია:

სამეცნიერო საბჭოსთან ერთად სამეცნიერო და სასწავლო პროგრამების დაგეგმვა,კოორდინაცია და განხორციელება;

სამეცნიერო ანგარიშების შედგენა;

სამეცნიერო კვლევითი განყოფილებების მუშაობისა და სასწავლო პროგრამებისხარისხის მონიტორინგი;

ხელნაწერთმცოდნეობის სამეცნიერო-სასწავლო დეპარტამენტის დებულებით

გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - მთავარი მეცნიერი თანაშრომელი - თამარ ოთხმეზური

კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების ფუნქციებია:

ძველი ქართული მწერლობის ძეგლების (როგორც ორიგინალურის, ისე ნათარგმნი)კრიტიკული გამოცემების მომზადება ფილოლოგიურ-ტექსტოლოგიური,

ლიტერატურათმცოდნეობითი და ისტორიული ხასიათის კვლევებითა და სხვადასხვა ტიპის ლექსიკონ-საძიებლით;

როგორც ცენტრში, ისე საქართველოსა და უცხოეთის საცავებში (იერუსალიმის, სინას, ათონის, პარიზის, პეტერბურგის და სხვ.) დაცული ქართული და უცხოენოვანი

ხელნაწერების აღწერა, კატალოგების შედგენა და მონაცემთა ბაზის შექმნა.

ხელნაწერის დეკოდირება, ვარიანტული სახესხვაობის ფიქსირება;

თარგმანის შემთხვევაში ტექსტის დედანთან შედარება;

კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების დებულებით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - მზია სურგულაძე

 წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების ფუნქციებია:

ძველი ქართული წყაროების - ქართული ისტორიული დოკუმენტების,აგიოგრაფიული თხზულებების, ქართველ მეფეთა და მღვდელმთავართა სახელით გამოცემული გუჯრების, ადმინისტრაციული აქტების, კერძო პირთა გარიგებების,ოფიციალური და პირადი მიმოწერის, ასევე არაბულ, ოსმალურ, სპარსულ, სომხურ ენებზე შექმნილი ისტორიული საბუთების ზუსტი აღნუსხვა და აღწერა, საძიებოსისტემის სრულყოფა;

ბხელნაწერთა არშიებზე მოთავსებული მრავალრიცხოვანი ისტორიული მინაწერების

შესწავლა და გამოსაცემად მომზადება, წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევა;

უცნობი ფაქტოლოგიური მასალის და სტრუქტურული ინფორმაციის გამოვლენა,

მისი შესწავლა და ანალიზი;

ადრე გამოქვეყნებული წყაროების ხელახლა გამოცემა უფრო სრულყოფილი

წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევებითა და სამეცნიერო აპარატით;

წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილების დებულებით

გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილება ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი - მთავარი მეცნიერი თანაშრომელი - ნინო ქავთარია

განყოფილების ფუნქციებია:

მხატვრულ და პალეოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით, ქრონოლოგიურ ჭრილში

სხვადასხვა სკრიპტორიუმების საქმიანობის გამოკვლევა, მათი მხატვრული

თავისებურებებისა და კავშირების შესწავლა.

ხელნაწერთა მინიატურების შესწავლა მხატვრული ფორმის ევოლუციის

კონტექსტში მხატვრული პრინციპების გათვალისწინებით;

ტექსტისა და გაფორმების კომპოზიციური ურთიერთმიმართების, ასევე მხატვრისა

და გადამწერის ურთიერთანამშრომლობის, სტილის განვითარების საერთო ხაზისა დამხატვრული ტრადიციის მდგრადობის შესწავლა;

თითოეული ხელნაწერისათვის დამახასიათებელი იკონოგრაფიული პროგრამისა

და მხატვრულ-დეკორატიული თავისებურებების წარმოჩენა.

სხვადასხვა შინაარსის ქართული ხელნაწერი წიგნისათვის დამახასიათებელი

გაფორმების, მხატვრულ მიდგომათა ერთობლიობის, ქართულ-აღმოსავლეთ

ქრისტიანული თუ აღმოსავლური ურთიერთობის დადგენა წიგნის ხელოვნების

სფეროში.

ცენტრში დაცული ხელნაწერი მემკვიდრეობის - სასულიერო და საერო

დანიშნულების ხელნაწერი წიგნების, ისტორიული დოკუმენტების, რარიტეტული

გამოცემების, ხელნაწერი წიგნის მხატვრულად გაფორმებული ყდების - მხატვრული

გაფორმების სრული აღწერა-კატალოგიზაცია, დამუშავება, მონაცემთა ბაზის შედგენა

და მეცნიერული კვლევა;

დამუშავებული მასალის გადამუშავება თანამედროვე კვლევის მეთოდების

გათვალიწინებით და ახალი მონაცემებით შევსება;

შეუსწავლელი მასალის მოძიება და მათი ჩართვა თანამედროვე სამეცნიერო

პროცესებში;  

ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების დებულებით გათვალისწინებული სხვა

უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

არქივმცოდნეობის განყოფილება

განაყოფილების უფროსი -მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - ეთერ ქავთარაძე

არქივთმცოდნეობის განყოფილების ფუნქციებია:

ცენტრში შემოსული საარქივო მასალის დამუშავება და მეცნიერული აღწერილობის შედგენა;

ადრე დამუშავებული არქივების გადამუშავება და ახალი აღწერილობის შედგენა;

ახალი საარქივო მასალის მოძიება და მოზიდვა;

არსებული ფოტოკოლექციის ერთიანი ელექტრონული კატალოგის შექმნა;

საარქივო დოკუმენტების სამეცნიერო პუბლიკაცია;

ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

არქივთმცოდნეობის განყოფილების დებულებით გათვალისწინებული სხვა

უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

სამეცნიერო-ბიბლიოგრაფიის, ტერმინოლოგიისა და საცნობარო ლიტერატურის განყოფილება

განყოფილების უფროსი -მთავარი მეცნიერი თანაშრომელი - ენრიკო გაბიძაშვილი

 არქივთმცოდნეობის განყოფილების ფუნქციებია:

ცენტრში შემოსული საარქივო მასალის დამუშავება და მეცნიერული აღწერილობის შედგენა;

ადრე დამუშავებული არქივების გადამუშავება და ახალი აღწერილობის შედგენა;

ახალი საარქივო მასალის მოძიება და მოზიდვა;

არსებული ფოტოკოლექციის ერთიანი ელექტრონული კატალოგის შექმნა;

საარქივო დოკუმენტების სამეცნიერო პუბლიკაცია;

ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

არქივთმცოდნეობის განყოფილების დებულებით გათვალისწინებული სხვა

უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

ხელნაწერ სიძველეთა დაცვის დეპარტამენტი ხელნაწერ სიძველეთა დაცვის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი-მთავარი მცველი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი თამარ აბულაძე

 დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ფონდსაცავებში ხელნაწერი მემკვიდრეობის შენახვა;

ფონდების მართვა;

ხელნაწერების მკითხველებისათვის მიწოდების უზრუნველყოფა;

საცავებიდან გამოთხოვილი მასალის აღრიცხვის ყოველდღიურად წარმოება;

ფონდების სისტემატიზაციის განხორციელება;

ახალი შემოსული საფონდო მასალის აღრიცხვისა და შესაბამის ფონდებში ახალი

მასალის ჩართვის უზრუნველყოფა;

ხელნაწერთა მდგომარეობის შესწავლა და სარესტავრაციო და საკონსერვაციო

სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა;

ხელნაწერ სიძველეთა დაცვის დეპარტამენტის დებულებით გათვალისწინებული

სხვა ფუნქციების განხორციელება.

 

კონსერვაციისა და რესტავრაციის სამეცნიერო ლაბორატორია

განყოფილების უფროსი - რევაზ კლდიაშვილი

 

საგარეო ურთიერთობათა,  განვითარებისა და განათლების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის უფროსი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - თამარ ჭუმბურიძე

დეპარტამენტი ფუნქციებია:

საერთაშორისო სამეცნიერო და საგამოფენო პროფილის მქონე/საგანმანათლებლო

დაწესებულებებთან მჭიდრო თანამშრომლობითი ურთიერთობის ჩამოყალიბება,

ერთობლივი პროექტების დაგეგმვა და იმპლემენტაცია;

საერთაშორისო და ადგილობრივი დონორი ორგანიზაციების მეშვეობით,

ცენტრისთვის პრიორიტეტული პროექტების განხორციელების მიზნით, თანხების

მობილიზება;

ხელნაწერი მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის მიზნით საქართველოში

აკრედიტირებულ დიპლომატიურ კორპუსთან და საზღვარგარეთ საქართველოს

სახელმწიფოს საელჩოებთან თანამშრომლობა;

საგანმანათლებლო სისტემის ყველა ეტაპზე სამუზეუმო განათლების ჩართვისა და

ამ პროცესში სიძველეთა კოლექციისა და თანამედროვე საგანმანათლებლო

ტენდენციების შერწყმის მიზნით მუშაობა;

კულტურული მემკვიდრეობის ცნობადობის გაზრდის მიზნით, პერმანენტულად

სხვადასხვა თემატური გამოფენის მოწყობის უზრუნველყოფა;

მდგრადი განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის ხელმისაწვდომობის

გაზრდის მიზნით, ხელნაწერების დიგიტალიზაციის პროცესის ფასილიტაცია;

საგარეო ურთიერთობათა, განვითარებისა და განათლების დეპარტამენტის

დებულებით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.“

 

განათლებისა და გამოფენების განყოფილება

განყოფილების უფროსი - ნესტან ბაგაური

 
 
  
 
 
 
 
 

ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage