25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


წესები


ინფორმაცია მკითხველთათვის 

 • სამკითხველო დარბაზში მკითხველს ერთდროულად შეიძლება ჰქონდეს ხელზე: 2 ხელნაწერი ან შესაბამისი ფოტოპირი, 10 ერთეული საარქივო და ისტორიული დოკუმენტი.
 • თუ მკითხველის მიერ გამოწერილი ხელნაწერი არის დაზიანებული ან არის ეტრატი, რომელიც დაცვის მიზნით არ გამოდის საცავიდან, ის მიიღებს დიგიტალურ მასალას ან ფოტოასლებს ამ ხელნაწერებისას და ასე შეძლებს მუშაობას.
 • სამკითხველო დარბაზში მკითხველის არმოსვლის შემთხვევაში მასალა ბრუნდება საცავში (განისაზღვრება 1 კვირით).
 • მკითხველი ვალდებულია ფრთხილად მოექცეს ხელნაწერებს. იკრძალება ნებისმიერი ტიპის მასალაზე ფოტოს გადაღება ან რაიმე შენიშვნის გაკეთება (ხაზის გასმა, ტექსტის ჩასწორება, ფურცლების გადაკეცვა/არევა).
 • დარბაზში ხელნაწერზე მუშაობა სავალდებულოა ხელთათმანებით.
 • ხელნაწერის ან დოკუმენტის გადაწერისა თუ წაკითხვის დროს, სტრიქონს ქვევით უნდა დაიდოს მაგარი ქაღალდი ან მოკლე სახაზავი. 
 • სამკითხველო დარბაზში დიდი ჩანთით შესვლა აკრძალულია; საფონდო მასალასთან პალტოთი მუშაობა აკრძალულია.
 • ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამკითხველო დარბაზით სარგებლობა უფასოა.

 

 ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის შენობაში აკრძალულია:

 • ფოტოგრაფირება 
 • ვიდეოგადაღება 
 • ბასრი საგნების (დანა, მაკრატელი და სხვ.) შემოტანა
 • სიგარეტის მოწევა

ფოტოგრაფირება და ვიდეოგადაღება შესაძლებელია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, ადმინისტრაციის ნებართვით.

 

რეგისტრაცია

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფონდებზე მუშაობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს მომართვა სათანადო დაწესებულებიდან ან ორგანიზაციიდან. მომართვაში უნდა იყოს აღნიშნული შესასწავლი საკითხის თემა და შესწავლის მიზანი. ამასთანავე, ფონდებზე სამუშაოდ მოსულმა აუცილებელია შეავსოს ანკეტა, გაეცნოს დადგენილ წესს და აიღოს ვალდებულება, შეასრულოს მისი მოთხოვნები.* 

ფონდებზე დაშვების ნებართვას იძლევა ცენტრის დირექტორი ან ფონდების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ნებართვის მოქმედების ვადა განისაზღვრება თემის დამუშავებისათვის საჭირო დროით, მაგრამ არაუმეტეს ერთი წლისა. ვადის გაგრძელების მოთხოვნისას საჭიროა ახალი მომართვის წარმოდგენა.

 

შენიშვნა: გამონაკლისის სახით, ცენტრის დირექტორის ან ფონდების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანლის ნებართვით, ფონდებზე სამუშაოდ შეიძლება დაიშვას ის პირიც, რომელიც სამსახურეობრივად არ არის დაკავშირებული რომელიმე კვლევით დაწესებულებასა და ორგანიზაციასთან.

 

ტარიფები

ტარიფები იხილეთ ამ ბმულზე

 

 

 

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სტუმრებს შეუძლიათ ისარგებლონ ინტერნეტით. 


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage