25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


ხელნაწერთმცოდნეობის სამეცნიერო-სასწავლო დეპარტამენტი


ხელნაწერმცოდნეობის სამეცნიერო - სასწავლო დეპარატამენტი

    კ. კეკელიძის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში შეიქმნა  ხელნაწერთმცოდნეობის სამეცნიერო - სასწავლო დეპარატამენტი. ამ დეპარატმენტის შექმნა განაპირობა ხელნაწერთმცოდნეობის, როგორც სამეცნიერო- სასწავლო დარგის,  პოპულარიზაციის აუცილებლობამ.

 დეპარტამენტში არის ექვსი წევრი.

ხელმძღვანელი: აკადემიკოსი ზაზა ალექსიძე,

მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები:i ეკა დუღაშვილი, დალი ჩიტუნაშვილი

მეცნიერი თანამშრომლები : ხათუნა გაფრინდაშვილი, ირმა ხოსიტაშვილი, ნიკოლოზ ჟღენტი

დეპარატმენტის მუშაობის ძირითადი მიმრთულებაა ხელნაწერთმცოდნეობითი კვლევის საუნივერსიტეტო სივრცეში ჩართვა , საგანმანათლებლო პროგრამების შედგენა , ამოქმედება და კოორდინირება საქართველოში აკრედიტებულ უნივერსიტეტებში. ამ ეტაპზე მზადდება სადოქტორო პროგრამა.

დეპარტამენტის მუშაობის მიზნებია :

  • ქართულიხელნაწერთმცოდნეობის, როგორცმდიდარიტრადიციებისმქონედარგისშემდგომიგაგრძელებისადაგანვითარებისხელშწყობა;
  • ამდარგში საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში კვალიფიციურისპეციალისტებისმომზადება;
  • ქართულიხელნაწერიმემკვიდრეობის, როგორცქართულიკულტურისუნიკალურიმონაპოვრისპოპულარიზაცია;

   საგანმანთლებლო პროგრამის ფარგლებში ქართულიხელნაწერიმემკვიდრეობისსაფუძვლიანიცოდისსაფუძველზედოქტორანტებს გამოუმუშავდებათქართულიკულტურისაგანვითარებისპროცესებისღრმადწვდომის, ხელნაწერიწიგნის, ერთიმხრივ, როგორცროგორცორიგინალურიქართულიკულტურისმიღწევის, მეორემხრივკი – როგორცკულტურათაშორისიურთიერთობებისშედეგისშეფასებისუნარი.

დოქტორანტებიდაეუფლებიან ხელნაწერთმცოდნეობითი სამეცნიერო-კვლევითიმუშაობისმეთოდოლოგიასდაუნარ-ჩვევებს, შეეძლებათხელნაწერიმეკვიდრეობის, როგორცტექსტოლოგიური, ისეწყაროთმცოდნეობითიკრიტიკულიანალიზი, ქართული მწერლობის სხვადასხვა ჟანრების,ისტორიულიდოკუმენტებისადასხვადასხვასახისკოლოფონების (ანდერძ-მინაწერების) ანალიზისასსწორიშეფასება..

შეეძლებათძველისასულიეროდასაერომწერლობისდა, ზოგადად, ხელნაწერიმემკვიდრეობისგანვითარებისეტაპებისანალიზიდასაკვლევითემისგარშემოარსებულიბიბლიოგრაფიისკრიტიკულადშეფასება, ახალი პრობლემატიკის გამოკვეთა და კვლევა.

 დეპარატმენტის მუშაობა ითვალისწინებს  ცენტრის სამეცნიერო საბჭოსთან ერთად  საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციების თემატიკის განსაზღვრას და უცხოეთის ანალოგიურ კვლევითი ცენტრებიდან სადოქტორო პროგრამით სტუდენტების დაინტერესებას.

 

დეპარტამენტის თანამშრომლები:

ალექსიძე ზაზა (დეპარტამენტის უფროსი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

გაფრინდაშვილი ხათუნა (მეცნიერი თანამშრომელი)

დუღაშვილი ეკა (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი)

ჟღენტი ნიკოლოზ (მეცნიერი თანამშრომელი)

ჩიტუნაშვილი დალი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

ხოსიტაშვილი ირმა (მეცნიერი თანამშრომელი)

 


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage