25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილება


წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის განყოფილება

კ.კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თავმოყრილია შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიის  წერილობითი წყაროების უდიდესი ნაწილი. მათ შორის არის “ქართლის ცხოვრება”, ძველი ქართული აგიოგრაფიული ძეგლები,  გვიანდელი შუა საუკუნეების ისტორიკოსთა თხზულებები  და ათასობით ისტორიული საბუთი, რომლებშიც დოკუმენტური სიზუსტით არის ასახული  სამოქალაქო და საეკლესიო ცხოვრება,  სამართალწარმოება, საზოგადოების  წოდებრივი  განშრევება, ცნობები  ძველ საქართველოში გავრცელებულ საგვარეულოებზე,  გეოგრაფიულ და ადმინისტარციულ ცენტრებზე და სხვ.  გარდა ქართულენოვანი წყაროებისა, ცენტრის საცავებში ინახება არაბული, ოსმალური, სპარსული, სომხური  დოკუმენტები და საისტორიო თხზულებები, რომლებსაც უდიდესი  მნიშვნელობა აქვთ  მთლიანად  კავკასიის რეგიონის ისტორიის შესასწავლად.

„ცენტრში“ დაცული მასალის  შინაარსმა თავისთავად განაპირობა წყაროთმცოდნეობისა და დიპლომატიკის  განყოფილების  არქეოგრაფიული და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები: 1. მასალის აღნუსხვა,   ბეჭდვითი და ელექტრონული  კატალოგების მომზადება მრავალფეროვანი საძიებო სისტემებით;  სამეცნიერო-საცნობარო  ლიტერატურის გამოცემა; 2.  ისტორიული წყაროების  მეცნიერული პუბლიკაციების   მომზადება, რაც გულისხმობს  ტექსტების  შესწავლას წყაროთმცოდნეობითი დიციპლინების ფართო სპექტრის მოშველიებით, მათ  კომენტირებას ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი კუთხით.

განყოფილების სამეცნიერო პუბლიკაციები (2004-2015).

ც. აბულაძე, საქართველოს სიძველეთსაცავებში დაცული თურქულენოვანი ხელნაწერების კატალოგი, თბილისი, 2004.

დ. კლდიაშვილი, ქართული სამონასტრო სულთა მატიანეები სინას მთისა და სამხრეთ საქართველოს მონასტრების ხელნაწერებში,  თბილისი, 2005.

მ. სურგულაძე, ქართული საისტორიო აქტები, 2006.

მოხატული ისტორიული საბუთები, 2011.

ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი, ტ. II, თბილისი, 2013  (რედაქტირება).

ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი, ტ. II, თბილისი, 2014.

პირთა ანოტირებული ლექსიკონი, ტ. III-V, 2007-2015.

მომზადებულია/მზადდება გამოსაცემად:

საქართველოს სიძველეთსაცავებში დაცული ოსმალეთის სულთანთა სიგელების კატალოგი, თბილისი, 2008.

ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი, ტ. IV.

ქართულ ხელნაწერთა ისტორიული მინაწერების კორპუსი.

ე. ცაგარეიშვილი, ტაოკლარჯული ტოპონიმია  სომხურ საისტორიო მწერლობაში.

განყოფილებაში მომზადებული და მიმდინარე პროექტები:

 2006-2009. ქართველი ისტორიული მოღვაწენი, ვებ-გვერდი (www.qim.ge), (დამფინანსებელი რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი).

2011-2008. მოხატული ისტორიული დოკუმენტები  ბეჭდური და ელექტრონული ვერსია (დამფინანსებელი რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) (www.illuminateddocument.ge)

  ცენტრალური და ადგილობრივი სამოხელეო წყობა შუასაუკუნეების საქართველოში 2014-2017 (ბეჭდური და ელექტრონული ენციკლოპედიური ლექსიკონი), - (დამფინანსებელი რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი).

2015-2018. ტაო-კლარჯეთის მწიგნობრული მემკვიდრეობა (მონოგრაფია, ტექსტები), - (დამფინანსებელი რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი).

 

განყოფილების თანამშრომლები:

სურგულაძე მზია (განყოფილების უფროსი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

ბაინდურაშვილი ხათუნა (მეცნიერი თანამშრომელი)

გელაშვილი ირაკლი (მეცნიერი თანამშრომელი)

გოგოლაძე თამაზ (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი)

კლდიაშვილი დარეჯან (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

მჭედლიძე გულნარა (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი)

ჟიჟიაშვილი ოთარ (მეცნიერი თანამშრომელი)

ქართველიშვილი თეა (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი)

შაორშაძე მაია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი)

ცაგარეიშვილი ელენე (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

ჯოჯუა თეიმურაზ (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი)

 


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage