25 2017
ძებნა: GE ENსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში


კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის დეპარტამენტი


კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილების მუშაობის ძირითადი მიმართულებებია:

1. ქართულიმწერლობისძეგლების (როგორცორიგინალურის, ისენათარგმნის) სხვადასხვა სახისგამოცემებისმომზადებაფილოლოგიურ-ტექსტოლოგიურიდალიტერატურულ-ისტორიულიხასიათისგამოკვლევითადასხვადასხვატიპისლექსიკონ-საძიებლებით.

2. როგორცხელნაწერთა ეროვნულცენტრში, ისესაქართველოსა (ქუთაისი, მესტია, გორი და სხვ.)დაუცხოეთისსაცავებსა და ბიბლიოთეკებში (იერუსალიმი, სინა, ათონი, პარიზი, პეტერბურგიდასხვ.) დაცულიქართულიხელნაწერებისაღწერა, სხვადასხვა ტიპის კატალოგებისშედგენა, ხელნაწერთამონაცემთაბაზებისშექმნა; ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული სხვადასხვაენოვანი (ბერძნული, სომხური, არაბული და ა. შ.) ხელნაწერების აღწერა.

3. ქართული ორიგინალური და მთარგმნელობითი ლიტერატურული ტრადიციის კვლევა სხვადასხვაენოვან (ბერძნულ, არაბულ, სირიულ, სომხურ და სხვ.) ლიტერატურულ ტრადიციებთან მიმართებით; საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ არსებული სამწიგნობრო კერების კვლევა; სასულიერო თუ საერო მწერლობის სხვადასხვა დარგის შესწავლა; ლექსიკოლოგიურ-ტერმინოლოგიური კვლევები.

4. ქართულ დამწერლობასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევა; ხელწერათა შესწავლა როგორც სამწიგნობრო კერების მიხედვით, ისე დიაქრონულად; ძველი ქართული კოდიკოლოგიურ-პალეოგრაფიული ტერმინოლოგიის კვლევა; თანამედროვე კოდიკოლოგიურ-პალეოგრაფიული ტერმინოლოგიის დადგენა.

 

დეპარტამენტის თანამშრომლები:

ოთხმეზური თამარ (განყოფილების უფროსი მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

ახობაძე ლია (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი)

გოგუაძე ნარგიზა (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი)

გრიგოლია ციალა (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი)

კარანაძე მაია (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი)

კარტოზია ხათუნა (მეცნიერი თანამშრომელი)

კვაჭაძე მანანა (მეცნიერი თანამშრომელი)

კიკნაძე ლია (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი)

მელიქიშვილი ნინო (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

ნაცვლიშვილი ნათია (მეცნიერი თანამშრომელი)

რაფავა მაია (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

სამყურაშვილი ლია (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი)

ტატიშვილი ქეთევან (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი)

შათირიშვილი ლელა (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

შენგელია დავით (მეცნიერი თანამშრომელი)

ჩიკვატია ნანა (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

ჩხიკვაძე ნესტან (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი)

ცერაძე თინა (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი)

დოლაქიძე მანანა (კონსულტანტი)

ქავთარია მიხეილ (კონსულტანტი)

ხევსურიანი ლილი (კონსულტანტი)

 


ლექცია სასწავლო პრაქტიკის ფარგლებში
Presentation of the English version of the album “Georgian Manuscript”
Exhibition “ Junker Ivane Nanuashvili - the Unknown Pages of Georgian Modern History”
The Awarding Ceremony of the Winners of Calligraphy Competition
Presentation of the III volume of the Texts of Historical Documents
The Scientific Expedition of the National Centre of Manuscripts on Mount Sinai – presentation / exhibition
Exhibition “Georgian Occupation and Emigrants”
Photo exhibition in Egypt of Georgian and Arabic manuscripts preserved at the National Centre of Manuscripts
The presentation of the project: “Historical and Architectural Heritages of Borjomi Region (guideline)”
Elene Metreveli and the international research project of Gregory of Theologian heritage